Member's List

 • Aoshima Makoto
 • Aoyama Kazuhiro
 • Agata Toshihiko
 • Asai Manabu
 • Arai Hironao
 • Iida Hirokazu
 • Izumi Shizue
 • Ito Akihiko
 • Ihara Hajime
 • Iwasaki Manabu
 • Ueda Shoichi
 • Oguchi Yuichi
 • Ono Hideo
 • Kageyama Sanpei
 • Kataoka Masaaki
 • Kano Yutaka
 • Kamakura Toshinari
 • Kawasaki Shigeru
 • Kanefuji Koji
 • Kikuchi Susumu
 • Kinoshita Soshichi
 • Kurata Hiroshi
 • Kurihara Koji
 • Kuwahara Hiromi
 • Sakaori Fumitake
 • Sakurai Naoko
 • Sato Tomohiko
 • Shibata Yoshisada
 • Shimizu Kunio
 • Suenaga Katsuyuki
 • Sugiyama Takakazu
 • Seo Takashi
 • Takahashi Yoshitake
 • Takeuchi Akinobu
 • Takeda Yuichi
 • Tanaka Yutaka
 • Tamura Yoshiyasu
 • Tarumi Tomoyuki
 • Tsubaki Hiroe
 • Nakajo Akiko
 • Nakanishi Hiroko
 • Negi Takanobu
 • Nemoto Jiro
 • Haga Toshiro
 • Hashimoto Noriko
 • Hamada Muneo
 • Fukui Takehiro
 • Fujii Yoshinori
 • Fujiwara Takeshi
 • Hodono Makoto
 • Matsushita Kameo
 • Matsubara Nozomu
 • Maruyama Kumiko
 • Miura Yuki
 • Mizutani Hiroshi
 • Miyaoka Etsuo
 • Miyake Akihiko
 • Murakami Masayasu
 • Murakami Masakatsu
 • Monma Maki
 • Yadohisa Hiroshi
 • Yano Kazuyuki
 • Yoshizawa Mitsuo
 • Yoshizoe Yasuhito
 • Yoshida Nakahiro
 • Yoda Minato
 • Wakaki Hrofumi
 • Watanabe Michiko

( ♦ indicates the chairperson )